2. Ne gerçek bir UNIX® 'mi?

BSD iþletim sistemi bir kopya deðildir, fakat temelde UNIX® 'in atasý sayýlan AT&T'nin iþletim sisteminin kaynak kodundan oluþur. Ayrýca bu kod System V UNIX 'in de atasýdýr. Bu durum sizi belki þaþýrtmýþ olabilir. Yada AT&T hiç bir zaman kaynak kodunu vermemiþ olmasýna raðmen bu nasýl olabilir?

AT&T UNIX 'inin açýk kaynak kodlu olmadýðý doðrudur ve kopya hakký düþünüldüðünde BSD kesinlikle bir UNIX deðildir fakat diðer taraftan AT&T diðer projelerden ve özellikle Berkeleydeki California Üniversitesi Computer Science Research Group (CSRG -Bilgisayar Bilimi Araþatýrma Grubu)undan AT&T UNIX 'e bir çok kod dahil ettiði düþünülmelidir. 1976 'dan baþlayarak CSRG yazdýklarý yazýlýmý içeren teyp 'leri daðýtarak bunu Berkeley Software Distribution ya da BSD olarak nitelendirdi.

BSD ilk sürümleri asýl olarak kullanýcý programlarýndan oluþuyordu ta ki dramatik bir þekilde CSRG karþýlýlý olarak DARPA (Defence Advanced Projects Research Agency) ile aðlarýndaki (ARPANET) iletiþim protokollerini güncellemek için sözleþme imzalayana kadar. Bu yeni protokol Ýnternet Protokolü daha sonra da TCP/IP olarak adlandýrýldý. BSD nin asýl geniþ alanlara yayýlmýþ sürümü 1982 de piyasaya sürülen 4.2 BSD 'dir.

1980 'lerde bir çok küçük çaplý iþletim sistemi þirketi piyasaya çýktý. Ve birçoklarý kendi iþletim sistemlerini yazmak yerine UNIX iþletim sistemini lisanslamayý tercih ettiler. Özelde SUN Microsystems 4.2BSD temelli UNIX üzerinde deðiþiklikler yaparak SunOS™ adýyla lisansladý. AT&T UNIX 'in ticari olarak satýlmasýna izin verince, çok kýsa bir süre içinde System V adýný alacak System III isimli küçük uygulamalarla satýþa baþlandý. System V networking uygulama ve bileþenlerini içermiyordu, bu sebeble piyasaya sürülen bir çok uygulama BSD 'den özellikle að teknolojileri alanýnda TCP/IP protokolünü kullanmaya baþladý. Bunun yanýnda csh kabuðu ve vi editörünü de kendi sistemlerine dahil etti. BSD 'den alýnan bütün bu eklentilere Berkeley Extensions adý verildi.

Piyasaya sunulan BSD kasetleri AT&T kaynak kodu ve gerekli olan olan UNIX lisansýný içeriyordu. 90larda CSRG'a ayrýlan fon azalýnca grup kapanma ile karþý karþýya kaldý ve bazý grup üyeleri AT&T 'nin kodunu içermeyen BSD Açýk kaynak kod olarak daðýtýlan kodlarýný daðýtmaya karar verdi ve bu Networking Tape 2 ya da kýsaca Net/2 adý verilen daðýtým ile gerçekleþti. Net/2 tam anlamýyla bir iþletim sistemi deðildi çünkü yaklaþýk olarak %20 oranýndaki kernel kaynak kodu eksikti. CSRG üyelerinde William F. Jolitz geriye kalan %20 lik kodu yazarak 1992'de 386BSD ismiyle piyasaya sürdü. Ayný zaman zarfýnda eski CSRG üyelerinden oluþan bir grup Berkeley Software Design Inc. adý verilen iþletim sisteminin betasýný piyasaya sürdüler ve bu iþletim sisteminin adý daha sonra BSD/OS olarak deðiþtirildi.

386BSD hiçbir zaman güvenilir bir iþletim sistemi olamadý. Onun yerine 1993 yýlýnda iki ayrý proje doðdu. Bunlar: NetBSD ve FreeBSD. NetBSD 93'ün baþlarýnda tamamlandý ancak FreeBSD 'nin ilk versiyonu yýlýn sonuna kadar hazýr durumda deðildi. Bu süre içerisinde kodu devam ettirilmekte güçlük çekilince karýþýklýðý önlemek ve yönetimi kolay kýlmak için ayrýldý. Projeler farklý amaçlar gütmeye baþladý. 1996 'da NetBSD 'den ayrýlarak doðan OpenBSD doðdu.